es inscripcionOnline


AVÍS LEGAL

RESPONSABLE DEL LLOC WEB

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular d'aquesta web https: //www.uecastelldefels.com/
Responsable: UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS
NIF: G58620881
Direcció postal: CARRER ESGLESIA 121, 08860 CASTELLDEFELS
E-mail Delegat Protecció Dades: administracio@uecastelldefels.com
Telèfon: 93-6643229

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ

1. LIMITACIONS D'ÚS.
L'accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun. Els usuaris hauran d'utilitzar la informació continguda en aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS cap acció que causi dany o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap índole, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web.

En cap cas UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés a aquest lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin. D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat de l'funcionament de el lloc i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquest lloc web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
La totalitat d'aquest lloc web i les parts que el componen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.
Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc web pertanyen a UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS, excepte aquells d'empreses amb les que hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS, sense perjudici de l'exercici per part de tercers de el dret a cita.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. Queda expressament prohibida l'alteració de l'contingut o estructura d'aquest lloc web per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS Qualsevol utilització d'aquest lloc web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

4. ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS.
Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i el present lloc web. En relació amb els enllaços inclosos en el present lloc web dirigits a altres llocs no gestionats per UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS, aquesta empresa manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs, ni és responsable de l'contingut dels mateixos.
Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s'ofereixen, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

5. Altres condicions.
Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS es regiran per la legislació espanyola.
La utilització del lloc web implica l'acceptació de les anteriors Condicions Generals d'Utilització.

6. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament a l'fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT
La present política de privacitat està redactada conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE. UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS (des d'ara UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS) informa l'Usuari que els llocs web https://www.uecastelldefels.com i derivats (des d'ara llocs web) són responsabilitat de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS.

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS informa que les dades objecte de tractament tenen per finalitat realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l'Usuari dels llocs web, així com les tasques d'informació, estadística, i comercialització de el servei i de les activitats relacionades amb els mateixos.

7.2 UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l'existència d'un interès legítim, així mateix pel que fa a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l'existència d'el consentiment prestat per part dels interessats o, si escau , dels representants legals dels mateixos.

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS informa que les dades seran conservades mentre perduri, el consentiment prestat per a vostè, exceptuant aquells casos en què estiguem obligats legalment a la seva conservació.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l'Usuari podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos.

7.3. El mer accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l'acceptació sense reserves de la present política de privacitat, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS posi a disposició de els clients. Aquesta política de privacitat és d'acceptació i compliment obligatori, prèviament a l'accés i a la possible contractació en els llocs web.

7.4. L'Usuari accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades en els fitxers de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS. UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS podrà, lliurement, realitzar canvis en la política de privacitat dels llocs web, s'indicaran aquests canvis en la present declaració sobre privacitat, així com en qualsevol altre lloc que considerem apropiat perquè l'Usuari sigui conscient de la informació recopilada, com la tractem i en quines circumstàncies, si escau, la vam comunicar.

7.5. Els llocs web titularitat de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS no poden ser utilitzats per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d'edat no emancipats; excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals autoritzant el registre i comunicació de dades personals

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS és responsable únicament de la informació que sol·licita i recapta dels usuaris que vulguin contractar, sense tenir responsabilitat en cap moment de tota altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir-se, transmetre o facilitar pels propis Usuaris dels llocs web mitjançant qualsevol altre mecanisme.

9. INFORMACIÓ SOBRE DRETS DELS INTERESSATS I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ.

D'acord amb el que estableix l'article 32 de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquesta, de manera que es garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Així mateix, UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS informa que en cas que l'Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els que han d'adoptar les mesures tècniques descrites en el paràgraf anterior del present política de privacitat.

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS. D'acord amb el capítol III de l'RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

9.1. Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .

9.2. Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d'UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

9.3. Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable de l'tractament.

9.4. Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

9.5. Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.

9.6. Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS.

L'Usuari garanteix que les dades proporcionades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació tant a UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS com a tercers.

10. CONSENTIMENT PER AL COMPLIMENT DE LA LSSI-CE.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS sol·licitarà i l'Usuari podrà prestar el seu consentiment exprés perquè, si així ho desitja, UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS pugui fer ús de les seves dades per tal d'enviar-li informació i publicitat tant sobre el lloc web com de les diferents ofertes, promocions especials i tercers prestadors de el servei.

Així mateix, també demanarem el seu consentiment exprés per a terceres companyies que formen part de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS d'el qual forma part UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS, amb la finalitat d'enviar publicitat o presentar-li ofertes dels productes que aquestes comercialitzin, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS així com totes les companyies que formen part de UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS donaran la possibilitat a cada enviament comercial de poder revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte, i informada en cada comunicació comercial.

UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS, amb l'objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics, al seu abast, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a UNIO ESPORTIVA CASTELLDEFELS.